De DEI+ in 2022: hoe werkt deze regeling en wat zijn de voordelen?

In de duurzaamheidssector zijn er tal van subsidies beschikbaar voor ondernemend Nederland. De Rijksoverheid wil verduurzaming namelijk graag stimuleren. Eén van deze subsidies is de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Wat is de DEI+ en wanneer komt u ervoor in aanmerking? De experts van Sensorfact leggen het uit!

Inhoudsopgave:

Wat is de DEI+?

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een subsidie, speciaal voor nieuwe, innovatieve projecten in de duurzaamheidssector. U komt mogelijk voor de DEI+ in aanmerking als u:

 • Minder energie wilt verbruiken in het productieproces, of;
 • CO2-uitstoot wil verminderen door middel van een innovatie, of;
 • Investeert in hernieuwbare energiebronnen, of;
 • Uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen maakt.

De DEI+ vloeit voort uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel van het Klimaatakkoord is  om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen, ten opzichte van 1990. Dit doel is onderverdeeld in verschillende missies.

Het stimuleren van innovaties zorgt ervoor dat deze missies sneller behaald worden. Daar is de DEI+ voor bedoeld.

Let op: de DEI mag niet te vaak overlappen met de Topsector Energie-regelingen. Voor een installatie waar u in een demonstratieproject subsidie voor krijgt, mag u slechts twee keer eerder vanuit de Topsector Energie-regelingen subsidie hebben ontvangen.

DEI+ banner

Welke DEI+-thema’s zijn er?

Om in aanmerking te komen voor de DEI+-subsidie moeten de projecten te maken hebben met één van de volgende acht thema’s.

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen compleet aardgasvrij zijn in Nederland. Tot 2030 komt dit neer op 200.000 woningen per jaar, net als 15% van de utiliteitsbouw. Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van aardgasloze gebouwen en huizen, kunnen in aanmerking komen voor de DEI+.

De innovaties die in aanmerking komen voor subsidie, moeten minstens 30% efficiënter zijn dan bestaande alternatieven.

 • Circulaire economie

Met de circulaire economie wordt er duurzaam omgegaan met grondstoffen, door deze langer te gebruiken. Onder dit thema vallen recycling, het opnieuw gebruiken van afval, het repareren van producten en het gebruiken van biobased grondstoffen. Hierbij moet sprake zijn van CO2-reductie.

 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage)

De opslag van CO2 is een belangrijk thema in de verduurzaming. CCUS wordt gezien als overbruggingstechnologie. De opgeslagen CO2 kan op korte termijn worden geleverd aan kassen en permanent worden opgeslagen. Op lange termijn kan de CO2 een circulaire economie realiseren.

 • Energie-efficiëntie

Met het thema energie-efficiëntie gaat het om het reduceren van de vraag naar energie. Bij Sensorfact doen we hier aan mee door bedrijven te helpen om tot 10% van hun energierekening te besparen met onze slimme meetapparatuur. In dit thema gaat het om het verminderen van de energievraag binnen een productieproces van de onderneming.

 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)

Hernieuwbare energieopwekking is één van de belangrijkste onderdelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Hierbij gaat het onder meer om windenergie, zonne-energie en aerothermische energie. Innovaties die door middel van hernieuwbare energie bijdragen aan een reductie van CO2-uitstoot, komen in aanmerking voor de DEI+.

 • Flexibilisering van het elektriciteitssysteem

Op dit moment fluctueert de vraag naar elektriciteit enorm. Hierdoor ontstaan er op punten dat de vraag heel hoog is, congesties (verstoppingen) in het elektriciteitssysteem. Door slimme technieken toe te te passen, kunnen de vraag en het aanbod worden beïnvloed, waardoor het elektriciteitssysteem flexibeler wordt.

 • Lokale infrastructuur

Lokale infrastructuur heeft tot doel om CO2-uitstoot terug te dringen. Hierbij is er sprake van onderlinge verweving van energieproducerende en -consumerende partijen. Het gaat bij lokale infrastructuur bijvoorbeeld om innovatieve warmte/koude netten, stoom- of waterstofnetwerken.

 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, elektriciteitssector of gebouwde omgeving

Dit laatste thema dekt alle CO2-reducerende maatregelen die wel een bijdrage leveren aan de missies in het klimaatakkoord, maar niet onder de andere thema’s vallen. Deze kunnen betrekking hebben op de industrie, elektriciteitssector en de gebouwde omgeving. Dit thema is dus de restcategorie.

Wat is het budget van de DEI+ in 2021?

Het budget van de DEI+ in 2021 is in totaal €126,6 miljoen beschikbaar gesteld, dat verdeeld kan worden over alle verschillende thema’s. Voor het eerste thema, ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is nog eens €9 miljoen extra beschikbaar.

Op 8 juli 2021 was van de €126,6 miljoen ruim €20 miljoen verleend, ruim €76 miljoen in behandeling en nog ruim €29 miljoen beschikbaar. Als u in 2021 dus nog een aanvraag wil doen, wees er dan snel bij.

Welke soorten projecten komen voor de DEI+ in aanmerking?

Er zijn twee soorten projecten die voor de DEI+ in aanmerking komen: pilotprojecten en demonstratieprojecten.

 • Pilotprojecten

Een pilotproject houdt in dat u de praktijk simuleert en een innovatie test in deze simulatie. Hierbij dient de innovatie bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot, onder normale omstandigheden.

Bij een pilotproject kunt u bestaande producten, processen of diensten verbeteren, of nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen. Om te bepalen of een project innovatief genoeg is voor subsidie, wordt gekeken naar de internationale stand van zaken.

 • Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject houdt in dat de eindgebruiker of exploitant van de innovatie investeringssteun krijgt voor de praktijktoepassing van de innovatie. Alleen aanvragers die zelf eigenaar zijn van de innovatie komen in aanmerking voor subsidie en tijdens het project moet er direct milieuvoordeel worden behaald.

De installatie waar in geïnvesteerd wordt blijft ook na de demonstratie in gebruik.

Welke bedrijven komen voor de DEI+ in aanmerking?

Individuele ondernemingen die voor eigen rekening en risico een project uitvoert, of deelnemers in een samenwerkingsverband dat minimaal één onderneming bevat, komen in aanmerking voor de DEI+.

Deze bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor een project dat CO2-reductie (of reductie van een CO2-equivalent) oplevert in Nederland, of Caribisch Nederland.

Ook de projecten moeten aan een aantal eisen voldoen. Ze mogen niet gestart zijn voor de aanvraag is ingediend, dus ga geen verplichtingen aan voor de subsidieaanvraag is ingediend. Ze mogen niet langer duren dan vier jaar en moeten uiterlijk 6 maanden na het aanvragen van de subsidie beginnen.

Voor het DEI+-project is het daarnaast belangrijk dat u de financiering voor het niet-gesubsidieerde deel geregeld hebt. De claims die u maakt over de werking van de innovatie in Nederland, moeten zeer goed en wetenschappelijk worden onderbouwd om in aanmerking te komen voor de DEI+.

Hoe vraagt u de DEI+ aan?

De DEI+-aanvraag bestaat uit vijf stappen. Na deze vijf stappen weet u of uw project in aanmerking komt voor de DEI+.

 • Stap 1: Dien het projectidee in of stel een vraag over de DEI+

Als u nog niet weet of uw project in aanmerking komt voor de DEI+, kunt u het projectidee indienen via het formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U krijgt dan te horen of uw project in aanmerking komt voor de DEI+, of geschikter is voor een andere subsidie.

 • Stap 2: Dien de DEI+-aanvraag op tijd in

U kunt de subsidieaanvraag indienen via het eLoket van de RVO. Let op: er is een beperkte openstellingstermijn, dus dien de aanvraag op tijd in. U kunt de aanvraag voor de DEI+ van 2021 doen tussen 18 januari 2021 en 7 januari 2022.

U heeft een e-Herkenningsmiddel nodig om de aanvraag in te dienen, dus vraag deze op tijd aan. Het principe is: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als het budget op is, is het dus echt op.

 • Stap 3: Is uw DEI+-aanvraag volledig?

Bij het indienen van de aanvraag voor de DEI+ dient uw aanvraag volledig te zijn. Er is een aantal belangrijke stukken nodig voor de aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u daar melding van met een verzoek om alsnog de benodigde stukken aan te leveren. Op de sluitingsdag van de indieningstermijn worden incomplete stukken niet meer meegenomen.

 • Stap 4: Beoordeling van de DEI+-aanvraag

De RVO beoordeelt de aanvragen op volgorde van indiening. De DEI+-aanvragen worden gecheckt op inhoud en financiën. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u subsidie krijgen tot het budget op is. De maximale subsidie per project is €15 miljoen.

 • Stap 5: Uitsluitsel over toekenning of afwijzing

De termijn voor de beoordeling van de DEI+-aanvragen is acht weken. De termijn kan verlengd worden.

Uit welke onderdelen bestaat een DEI+-aanvraag?

De DEI+ aanvraag bestaat uit 7 verschillende onderdelen. Als een van de onderdelen ontbreekt, krijgt u daar melding van van de RVO.

 • Het DEI+-aanvraagformulier

U of een intermediair vult het formulier online in. Dit ondertekent u met een digitale handtekening.

 • Het DEI+deelnemersformulier

De tweede bijlage van de DEI+ is het deelnemersformulier. Als u met meerdere deelnemers een aanvraag indient, dienen deze zich allemaal aan te melden en de aanvrager te machtigen.

 • Het projectplan

De subsidieaanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld. Een model van het projectplan vindt u op de site van de RVO.

 • De begroting

U dient het project van tevoren te begroten. Hier staat in wat u verwacht dat het project gaat kosten. Op de site van de RVO staat een modelbegroting, die u kunt gebruiken.

 • Het financieringsplan

Het project bevat ook altijd een eigen bijdrage. In dit deel van de aanvraag verklaart u hoe u de eigen bijdrage gaat financieren. Dit kan met een lening bij de bank, een businessplan of een jaarrekening.

 • Een exploitatieberekening

De exploitatieberekening bevat een specificatie van de investeringskosten, een overzicht van de kosten en baten, een berekening van het projectrendement en de terugverdientijd.

 • Overige stukken

Tot slot dient u bij de DEI+-aanvraag overige relevante stukken in, zoals bijvoorbeeld de onderbouwing van de claims die u doet over de potentie van het project.

Wat gebeurt er als u DEI+-subsidie krijgt toegekend?

U krijgt middels een beschikking de mededeling dat uw project subsidie krijgt. Hier staat ook in hoeveel u subsidie krijgt. De subsidie krijgt u in delen uitgekeerd. Het eerste voorschot krijgt u binnen twee weken.

Er zijn een aantal verplichtingen waaraan u tijdens het DEI+-project dient te voldoen:

 • U houdt een projectadministratie bij;
 • U voert het project uit volgens het projectplan en de bepalingen in de beschikking;
 • Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project vraagt u vooraf schriftelijk toestemming aan de RVO;
 • Na het project stuurt u de RVO binnen dertien weken een verzoek om de subsidie vast te stellen en een eindverslag.

Begin vandaag nog met besparen

Of u nu energie wilt besparen of onderhoud wilt voorkomen, wij kunnen u laten zien welke voordelen onze slimme oplossing heeft voor uw fabriek. Begin direct met het besparen van tijd en kosten.

Vraag een gratis demo aan